Eixos vis-sens-fi i Corones

Tallat d’engranatge Màxim Ø 2.000 mm
Rectificat de flancs Màxim Ø 2.000 mm
Longitud 2.000 mm
Qualitat 6 garantida segons DIN 3962

Spiroide també pot produir jocs complets d’engranatges de vis-sens-fi i corona de fins a 2.000 mm de diàmetre. L’aplicació de les correccions òptimes en a bombaments de perfil, xamfrans de cap i/o peu i el radi de peu asseguren un comportament acústic de la transmissió i un funcionament òptim.